PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

W 2018 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). Powiat Łódzki Wschodni na mocy tej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2018 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp
do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Punkt na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
  w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 2 dni w tygodniu
  w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Wtorek

10.00

14.00

Środa

12.00

16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 

 1. Punkt na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego
  w Koluszkach,95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

9.00

13.00

Wtorek

12.00

16.00

Środa

9.00

13.00

Czwartek

9.00

13.00

Piątek

9.00

13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny

 

 1. Punkt na terenie gminy Nowosolna, zlokalizowany w budynku Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 Plichtów, Plichtów 21, działający przez 1 dzień w tygodniu:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Piątek

12.00

16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 1. Punkt na terenie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,95-030 Rzgów,
  Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

10.00

14.00

Czwartek

11.00

15.00

Piątek

10.00

14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 

 1. Punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, działający przez 4 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

8.00

12.00

Wtorek

8.00

12.00

Środa

11.00

15.00

Czwartek

8.00

12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
  o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

 Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • kobietom w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą
  i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie będzie obejmowała:

 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni lub adwokaci.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Autor: B.M.

Pliki do pobrania