Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się

konsultacje

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem "konsultacje - program współpracy 2019". Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załacznik do ogłoszenia.

Pliki do pobrania