Jesteś tutaj: Start / Projekty z funduszy UE

Projekty z funduszy UE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane na terenie Gminy Brójce:

Loga projektu

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Wartość projektu – 812 800,00 zł

Wysokość dofinansowania – 510 642,00 zł

Wkład własny – 302 158,00 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok.

Zakres prac – budowa złączy kablowych, budowa rozdzielni oświetlenia ulic, budowa linii kablowej, budowa słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Loga projektu

Zespół Szkół w Kurowicach realizuje projekt „Szkolna rewolucja – program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00.

Wartość projektu – 576 731,00 zł
Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
Wkład własny – 40 371,17 zł
Czas realizacji projektu – sierpień 2016 – luty 2018
Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadania w projekcie:
 • zakup wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej,
 • zakup sprzętu TIK na potrzeby mobilnej pracowni komputerowej,
 • szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów (w tym w formie wyjazdowej),
 • nauka programowania dla uczniów.
Wskaźniki realizacji celu:
 • liczba osób objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 224,
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 174,
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 50.

"Budowa ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu"
"Piknik integracyjny pn. Pożegnanie lata w gminie Brójce"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
 „Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce”
"Remont sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. IX Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Utwardzenie terenu w Kurowicach"
"Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej "Ekoland"   przy Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Kurowicach  w Zespole Szkół w Kurowicach".
"Budowa sceny wraz z zapleczem w Woli Rakowej"
"Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu wraz ze sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Mogę więcej"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek"
"Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce".
„Przedszkolak w świecie nauki”
„Książka Przyjacielem Przedszkolaka”
"Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu: ul. Konwaliowa, Azaliowa, Irysowa, Krokusowa, Przylesie, Ogrodowa, Narcyzowa"
"Nowy Punkt Przedszkolny szansą dla Bukowca"

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce w dziale "Fundusze unijne"