Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO)

Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 3 /2024 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
w 2024 roku w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 stycznia 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność